Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. SATICI (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

www.herology.com

  1. ALICI (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

3.KONU ve HİZMET BİLGİSİ

İşbu Sözleşme, ALICI’nın www.heralogy.com sitesi üzerinden fiyatı ve özellikleri belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

www.herology.com hizmetin genel özelliklerini internet sitesinde yayınlanmaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. www.herology.com fiyatlarda ve hizmetlerde bildirim yapmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Web sitesinde yer alan hizmetler ile ilgili yapılan değişiklikler nedeni ile SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

  1. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.herology.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmet alımına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu hizmet olan sorular, doğum haritası ve ilişki analizleri heralogy.com tarafından minimum 48 saatlik  süreyi aşmamak koşuluyla kullanıcıya mail yoluyla iletilir.

SATICI, sözleşme konusu hizmeti her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre, standartlara uygun bir şekilde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit derecede başka bir hizmet sunabilir.

SATICI, sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durum süresi olarak tüketiciye bildireceğini 7 gün içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmet ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti ifa edemezse durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmetin iptal edilmesini, eşit derecede başka bir hizmet ile değiştirilmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde hizmet bedeli siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ifasından önce, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede hizmetin ifası dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. ALICI; site yorumcusu ile saldırgan, tehditkar, kişisel hakları ve yasayı ihlal eder şekilde iletişim kurması, hakaret, cinsel ya da ahlaka aykırı içerikli resim, video vb. göndermesi halinde site yorumcusunun maddi ve manevi zararını gidermeyi kabul eder. Bu halde SATICI ALICI’nın üyelik hesabını derhal sonlandırabilir.

ALICI’nın işbu sözleşmenin konusu olan hizmeti ifa eden site çalışanı veyahut bir üçüncü kişi ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın ile site çalışanı ve/veya üçüncü kişiler arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda SATICI’ya nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uyuşmazlıklar yalnızla ilişkinin taraflarını ilgilendirir.

ALICI, www.herology.com kapsamında yapılan yorumlardan yorumcuların sorumlu olduğunu, yorumların içeriğinden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. ALICI, www.herology.com sitesinde yer alan yorumların tamamen olasılıklar üzerine kurgulandığını, gerçekleşebilecek herhangi bir değişikliğin yapılan yorumların çerçevesini de değiştirebileceğini, SATICI’nın yapılan yorumların gerçekleşme ihtimalleri bakımından herhangi bir taahhüt, garanti ve söz vermediğini kabul eder.

SATICI, ALICI’ya ait üyelik hesabını herhangi bir sebep göstermeksizin kapatabilir. ALICI, üyelik bilgilerinin SATICI tarafından saklanabileceğini, kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, www.herology.com sitesinde yer alan hizmetin değiştirilmesinden ve/veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi vs kayıplardan dolayı SATICI’ nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da dilediği zaman üyelik hesabını kapatabilir. Bu halde SATICI, 3 gün içinde üyelik hesabını kapatacaktır.

 

  1. CAYMA HAKKI

 

5.1 ALICI; iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren herhangi bir süreye tabi olmaksızın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

5.2 ALICI cayma hakkını kullanmak için satıcının hizmeti gerçekleştirmesinden itibaren 90 gün içerisinde merve@heralogy.com adresine mail yolu ile bilgilendirme yapmak ile yükümlüdür. Aksi halde hangi koşullarda olursa olsun, ALICI cayma hakkını kaybeder ve kullanamaz. Bilgilendirme yapıldıktan sonra ;

5.3 .ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde hizmet bedeli siparişin ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından sonra 3 (üç) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

  1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

  1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.